Befolkning

Befolkningstillskott inom regional stadskärna och två andra definierade områden

Inriktningen för bebyggelseutvecklingen i RUFS 2010 är en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik. För att uppnå denna inriktning är strategin att utveckla en flerkärnig och tät region.

Befolkningen i Stockholms län var 2,231 miljoner den 31 december 2015. Ökningen under 2015 var 33 395 personer. Under perioden 2009–2015 var ökningen drygt 212 000 personer.

År 2015 bodde länets befolkning på följande sätt:

  • 46 procent i regional stadsbygd med utvecklingspotential
  • 24 procent i den centrala regionkärnan
  • 20 procent i övrig regional stadsbygd
  • 7 procent i de yttre regionala stadskärnorna
  • 5 procent i övriga länet

Av den totala befolkningsökningen 2014–2015 tillkom 27 procent i den centrala regionkärnan och 13 procent i de yttre regionala stadskärnorna, 40 procent i regional stadsbygd med utvecklingspotential, 17 procent i övrig regional stadsbygd och 3 procent i övriga länet. Sammantaget har den största delen av befolkningsökningen i länet skett i områden med hög tillgänglighet. Utvecklingen bedöms därmed gå i rätt riktning, men utvecklingen mot flerkärnighet bör förstärkas.

I RUFS 2010 finns en beskrivning av de olika bebyggelsestrukturerna, samt plankarta över Stockholms län ”Bebyggelsestruktur i RUFS 2010”.