Vidareutveckla en flerkärnig och tät region

Eftersträva en koncentration av boende, verksamheter och funktioner genom en flerkärnig och tät region, såväl inom Stockholms län som i östra Mellansverige.

Det pågående arbetet med att utveckla en flerkärnig och tät bebyggelsestruktur fortsätter, eftersom en flerkärnig struktur ger förutsättningar för resurseffektivitet, tillgänglighet och dynamik. Genom att koncentrera ny bebyggelse till få områden kan värdefulla kultur- och naturmiljöer värnas. Regionen har redan delvis en tät och flerkärnig bebyggelsestruktur, vilket ger goda möjligheter till att vidareutveckla en redan effektiv rumslig struktur.

Strategins planeringsmål

Östra Mellansverige har sammanlänkade marknader för arbete, bostäder, utbildning och företagande.

Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektiv-trafikens utveckling. Människor i regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning.

Regionen erbjuder konkurrenskraftiga och tillgängliga näringslivsmiljöer.

Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och energi-effektiv och bättre anpassad till kollektivtrafiken.

Stadslandskapet innehåller fler täta, attraktiva, promenadvänliga och varierade stadsmiljöer.

Människor i regionen har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.

I detta avsnitt görs uppföljningen av regionens utveckling. Följande indikatorer är kopplade till strategins planeringsmål:

  • Befolkning – befolkningstillskott fördelat efter område
  • Täthet – utvecklingstäthet i regionala stadskärnor, invånare/km2 och arbetstillfällen/km2
  • Tillväxt – regionala stadskärnors tillväxt