Växthusgaser

CO2-utsläpp per capita (ton/år)

Mycket görs för att minska koldioxidutsläppen i regionen. Många kommuner har också ett aktivt klimatarbete. Den största orsaken till minskade klimatgasutsläpp i länet är den omställning som har skett i uppvärmningen, sedan koldioxidskatten infördes 1990.

Låga utsläpp jämfört med riket

De flesta kommuner i Stockholms län har ett väl utbyggt fjärrvärmenät med till största delen biobränslen som energikälla. Kollektivtrafiken är också en orsak till att Stockholm har låga utsläpp jämfört med riket, samt att en stor andel av befolkningen bor i flerbostadshus. Regionen har även en liten industrisektor och stor tjänstesektor som är mindre energikrävande.

Anledningar till minskade utsläpp

Enligt den senaste framtagna statistiken har de klimatpåverkande utsläppen minskat med cirka 2,1 ton per capita mellan åren 2006 och 2012. Ett huvudskäl till minskningen är den kraftiga befolkningsökningen i regionen, utan att kapaciteten i bostäder och transporter har ökat i samma omfattning.

Målet för år 2020 är redan uppnått men det bör noteras att variationerna är stora mellan olika år och att det kan se annorlunda ut vid nästa uppföljningstidpunkt. Det finns en tydlig indikation: de direkta växthusgasutsläppen per capita minskar. Den el vi använder framställs också med en större andel förnybara källor.

Transportsektorns utsläpp av CO2 i länet

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskar. I sin rapport Trender i transportsystemet (2014) skriver Trafikverket att en transporttrend är att bilberoendet minskar i städerna. Detta anses bero på dels en ökad förtätning och på att kollektivtrafiken har byggts ut, dels på att unga människor inte skaffar körkort och bil i samma omfattning som tidigare.