Utsläpp

Utsläpp av kvävedioxid

Utsläpp av kvävedioxider (NOx) och partiklar (PM10) beror i hög grad på vägtrafiken. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids längs ett tiotal gator i Stockholm samt längs med hårt trafikerade infarts- och kring-fartsleder. Kvävedioxidhalt mäts i mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde i bakgrundsluft (se diagram 19).

Efter en topp 2010 var utsläppen av kvävedioxider 2013 tillbaka på 2009 års nivå. Kvävedioxidhalterna har tidigare minskat tack vare teknikutvecklingen. Under de senaste åren har trenden brutits, bland annat i samband med att antalet dieselfordon har ökat.

Utsläpp av partiklar

Kraftigt minskat utsläpp av partiklar

PM10 består i huvudsak av uppvirvlade partiklar som bildas genom slitage av vägbeläggning, sand, däck och bromsar. Fordon med dubbdäck är den dominerande källan till utsläppen av partiklar. Utsläppen av partiklar har minskat kraftigt sedan år 2005. Variationer mellan åren beror på väderlek. Diagram 19 visar utvecklingen av halten (mikrogram per kubikmeter) av partiklar, med en diameter upp till 10 mikrometer som årsmedelvärde i bakgrundsluft fram till och med 2013 (vid utskick av rapporten fanns inte statistik för 2014 tillgänglig).

För 2014 rapporterar Stockholms stad att miljökvalitetsnormerna för partiklar klarades vid alla mätstationer i Stockholms innerstad. Förutom en dag, då halterna överskreds marginellt längs med den hårt trafikerade Essingeleden.

Eftersom regionen har en kraftig tillväxt behöver transportmönstren förstärkas mot mer kollektivtrafik för att bryta trenden med ökad vägtrafik och på det sättet minska halterna av både kvävedioxider och partiklar.