Natur

Den tätortsnära naturen bidrar till en god boende- och stadsmiljö samt ökad regional attraktivitet för boende, verksamma och besökande. Stockholmsregionen har genom sin bebyggelsestruktur särskilt goda förutsättningar att förse invånarna med dessa kvaliteter.

Ungefär lika tillgång till gröna kilar och tätortsnära natur

Enligt RUFS 2010 ska exempelvis regionens boende i första hand öka i kollektivtrafiknära lägen och inte i direkt anslutning till kilarna, trots att det skulle ge en ökad tillgång till tätortsnära natur. Riktningen på utvecklingen måste därför sättas i relation till stadsstrukturens utveckling i stort.

År 2010 hade 23 procent av länets invånare tillgång till gröna kilar inom 500 m och 48 procent inom 1000 meter. Tillgången till grön kil inom 500 meter var lika stor år 2005 men något större inom 1000 meter, det vill säga 49 procent. Andel invånare i länet med tillgången till tyst område inom 1000 meter från bostaden var oförändrad mellan år 2005 och 2010, det vill säga 24 procent.

Gröna kilar, karta

Kartan illustrerar en geografisk fördelning av tillgången på tätortsnära natur ur två olika aspekter. Den mörkgröna färgen indikerar områden i de gröna kilarna med en stor nyttjandepotential, det vill säga gröna kilar där det bor ett stort antal invånare inom 1000 meter från kilgränsen. De grå-röda områdena visar vilka bostadsområden som har tillgång till stora grönkilsytor inom 1000 meter från bebyggelsegränsen.

Skyddad totalareal i ha

Sedan 2006 har den totalarean av skyddad natur ökat snabbare i Stockholm än i Riket som helhet. Totalarean av skyddad natur har ökat varje år. Det är dock främst perioden 2006–2008 och perioden 2014–2015 då andelen mark som utgörsav naturreservat ökad relativt kraftigt.

Skyddad totalareal (ha) per kommun och skyddstyp år 2015

I diagrammet redovisas fördelningen av skyddad natur per skyddstyp. Naturreserverat är den otvetydigt den vanligaste skyddstypen, därefter kommer nationalpark. I Värmdö kommun och Haninge kommun återfinns 49 procent av den skyddade totalarean.