Energi

Enhergianvändning Stockholms län

Energistatistik är svårt att få fram på kommunnivå, vilket bland annat beror på sekretessregler. Dessutom blir ofta siffrorna missvisande, eftersom genomfartsvägar och enskilda industrier kan påverka mer än om man i kommunen aktivt har arbetat med energieffektivisering etc.

Nationellt mål kräver ökad energieffektivitet

Det nationellt vägledande målet för effektivare energianvändning är att energianvändningen per BNP-enhet ska minska med 20 procent till år 2020, jämfört med nivåerna år 2008. Den totala energianvändningen i Stockholms län har minskat från år 2006 till år 2014. En ökad energieffektivitet kräver dels att mindre energi används, dels att energieffektiviseringsåtgärder vidtas i produktionssystem, verksamheter och bebyggelsebestånd.

Totalt minskad energianvändning

Den totala energianvändningen i Stockholms län minskade från år 2006 till år 2012. Länet har börjat röra sig mot det mål för energianvändning som sattes upp för år 2020. Men sett till vad som krävs för att nå målen 2030 och 2050 krävs det betydande åtgärder för att minska energianvändningen i den takt som är nödvändig. Inom bebyggelsen är energianvändningen oförändrad, trots att fastighetsytan har ökat. Transporternas totala energianvändning har minskat något, vilket är ett trendbrott.