Säkra värden för framtida behov

Säkra värden för framtida behov.

Denna strategi avser att förvalta och utveckla kultur-, rekreations- och naturvärden samt värden i den bebyggda miljön. Även att utveckla effektiva tekniska försörjnings- och transportsystem som minskar klimatpåverkan samt att hushålla med naturresurser.

Strategins planeringsmål

Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.

Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har god ekologisk status.

Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva.

Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.

Betydligt färre invånare är utsatta för störningar som påverkar hälsan negativt.

Transporternas risker och negativa effekter på miljön har minskat.

De tekniska systemen för energi, avfall, vatten, avlopp och massor är effektiva, robusta och flexibla samtidigt som de har minimal klimat-påverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv.

Försörjningen av dricksvatten och reservvatten är säkrad.

Anläggningar för försörjning, varuhantering och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma lägen.

I detta avsnitt görs uppföljningen av regionens utveckling. Följande indikatorer är kopplade till strategins planeringsmål:

  • Växthusgaser – CO2-ekvivalent per capita
  • Energi – energianvändning i Stockholms län
  • Utsläpp – utsläpp av kväveoxider och partiklar
  • Avfall – insamlat hushållsavfall per person
  • Natur – tillgång till natur