Utbildning

Andel personer som påbörjat högre utbildning inom 3 år efter slutfört gymnasieskolan

Fler ungdomar i Stockholms län går vidare till högre studier, i jämförelse med genomsnittet för riket. Det är dock färre män än kvinnor som studerar vidare. Skillnaden mellan könen har inte minskat under det senaste decenniet.

Läsåret 2014–2015 var andelen ungdomar som påbörjat en högre utbildning inom tre år efter slutförd gymnasieutbildning 50,3 procent i Stockholms län, jämfört med 42,5 procent för hela Sverige.

I Stockholms län minskade övergångsfrekvensen med en procentenhet i jämförelse med 2013–2014. Det finns dock betydande skillnader i länet. Läsåret 2014–2015 gick till exempel endast 29,8 procent i Norrtälje vidare till högre studier, medan motsvarande siffra i Danderyd var 71,3 procent.