Upplåtelseformer

Lägenheter i Stockholms län fördelade efter upplåtelseform

Mellan åren 1990 och 2015 minskade andelen hyresrätter kraftigt i regionen till förmån för framför allt bostadsrätter. År 2015 hade andelen hyresrätter i länet minskat till 37 procent av bostadsbeståndet, vilket kan jämföras med 61 procent för 20 år sedan. Andelen bostadsrätter har samtidigt mer än fördubblats, från 17 till 39 procent. Andelen äganderätter (framför allt i småhus) har varit mer stabil och uppgick till 24 procent år 2015. Sedan 2010 har fördelningen mellan olika upplåtelseformer endast ändrats i mindre grad.