Resvanor

Färdmedelsfördelning – skillnader åldersgrupper under vardag

Allra mest reser man till och från innerstaden, och då främst till och från jobbet. På fritiden och helger dominerar bilen för dem som har tillgång till det. Resorna som görs på fritiden är också längre jämfört med resorna till och från jobbet. Här finns en potential till mer klimatsmart resande, men också utmaningar. När man reser på tvärs eller genom staden så väljer man hellre bilen än kollektivt. Kvinnor reser mer hållbart än män  män reser längre per dag och till större del i egen bil. Äldre väljer att resa med bil lika mycket som medelålders. Det konstateras även att där utbudet av kollektivtrafik är högt, där är också andelen kollektivresor högre.