Resenärer

Andel nöjda resenärer

För att möta den ökade efterfrågan på resor och samtidigt minska klimatpåverkan, är det nödvändigt att utveckla en attraktiv kollektivtrafik som är tillgänglig för alla. Fler nöjda kollektivtrafikresenärer indikerar att kollektivtrafiken upplevs som attraktiv.

Varje dag reser cirka 800 000 personer med SL. För att mäta hur nöjdheten ser ut bland resenärerna genomför landstingets trafikförvaltning löpande enkätundersökningar. Undersökningen genomförs varje månad och resultaten från undersökningen sammanfattas varje år i en höst- och en vårrapport.

Hösten 2015 (det vill säga en sammanfattning av mätningarna september till december) var andelen nöjda SL-resenärer 80 procent. Det var en ökning med 2 procentenheter jämfört med hösten 2014 och den högsta noteringen de senaste tio åren. Tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. Trängsel är den faktor som flest är missnöjda med, framför allt på tunnelbana och pendeltåg.