Bostäder

Antal inrapporterade färdigställda bostäder jämfört med befolkningstillväxt

Antalet färdigställda bostäder har under en lång tid legat lågt i förhållande till länets befolkningsökning, rapporterar kommunerna. Under 2015 rapporterades 12 352 färdigställda bostäder, vilket är den högsta siffran sedan 1975. Det är betydligt fler än år 2010 då det endast rapporterades in 6 443 färdigställda bostäder.

Det tas även fram nya bostäder genom ombyggnad och permanentning, men brist på tillförlitlig statistik gör att det inte går att få fram exakta uppgifter över antalet. Länsstyrelsen bedömer att ombyggnationer och fritidshusomvandlingar ger drygt 2 000 inflyttningsklara bostäder per år.

År 2015 var den genomsnittliga boendetätheten 2,18 personer per bostad, vilket kan jämföras med när det var som glesast i början av 1990-talet: 2,02 personer per bostad. Fördelningen mellan olika upplåtelseformer i bostadsbeståndet har förändrats påtagligt.