Ökad uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildnings-, transport- och bostadssektor

Förvalta och utveckla befintliga resurser. Förbättra kapacitet och kvalitet.

Den här strategin ska leda till ökad kapacitet och höjd kvalitet inom främst transport- och utbildningssystemen samt till fler bostäder. Den innebär dels att förvalta och utveckla det befintliga kapitalet och resurserna inom de strategiska områdena, dels att undanröja kapacitetsbrister och kvalitetsproblem.

Strategins planeringsmål:

Utbildningssystemet är väldimensionerat, tillgängligt och av högsta kvalitet.

Bostadsbyggandet sker i en takt så att utbudet långsiktigt motsvarar efterfrågan.

Bostäderna har hög kvalitet och är väl underhållna.

Transportsystemet bidrar till en ökad regional tillgänglighet.

Kvaliteten i resor och transporter är generellt god och särskilt hög till och inom regioncentrum och till övriga regionala stadskärnor.

I detta avsnitt görs uppföljningen av regionens utveckling. Följande indikatorer är kopplade till strategins planeringsmål:

  • Inflyttning – inflyttning av högskoleutbildade
  • Utbildning – andel personer som påbörjat högre utbildning inom 3 år efter avslutat gymnasium
  • Bilinnehav – utveckling av bilinnehavet i regionen
  • Resvanor – beskrivning av befolkningens resvanor i regionen
  • Resenärer – andel nöjda resenärer
  • Bostäder – antalet färdigställda bostäder och befolkningstillskott
  • Upplåtelseformer – fördelning mellan upplåtelseformer