En öppen och tillgänglig region

Stockholmsregionen ska kännetecknas av öppenhet för nya tankar, social mångfald och vara väl sammanhållen och integrerad. Invånarna ska ha lika möjlighet till utveckling, oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder (det vill säga sådana begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen), sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet och uttryck. Tillgängligheten ska vara hög, såväl inom regionen som till och från andra regioner, inom och utom landet.

I detta avsnitt jämförs regionens utveckling med de åtta storstadsregioner genom följande indikatorer:

  • Immigration – andel immigranter efter födelseland
  • Kongresser – andel internationella kongresser i regionen per år
  • Utbildning – andel högskoleutbildade 25–64 år
  • Universitet – internationell rankning av universitet