Koldioxidutsläpp per invånare

Utsläpp av växthusgaser (ton CO2 per invånare)

I RUFS 2010 finns målet att Stockholmsregionens koldioxidutsläpp (CO2) ska minska med 40–50 procent till år 2030 och 80–90 procent till år 2050. De siffror som är tillgängliga och kan användas för internationella jämförelser har emellertid tagits fram per land och inte per region. Vid en jämförelse med de övriga länderna som de aktuella storstadsregionerna ligger i hade Sverige 2014 det lägsta koldioxidutsläppet, 5,6 ton per år och invånare, jämfört med Irland som hade det högsta – 12,6 ton per år och invånare. Men trots att Sverige och Stockholmsregionen har förhållandevis låga utsläpp vid internationella jämförelser, krävs ett fortsatt arbete för att nå de uppsatta nationella och regionala klimatmålen.