En resurseffektiv region

Invånarnas behov ska tillgodoses effektivt, och en stor andel av invånarna ska förvärvsarbeta. Regionens rumsliga struktur och system för transporter, utbildning och teknisk försörjning ska göra det möjligt att använda natur- och samhällsresurser effektivt. Regionens olika delar ska vara integrerade och sammanlänkade med varandra, så att den samlade potentialen tas till vara. Utsläppen av klimatpåverkande gaser och förorenande ämnen ska vara låga.

I detta avsnitt jämförs regionens utveckling med de åtta storstadsregioner genom följande indikator:

  • Växthusgaser – CO2-utsläpp per invånare