En region med god livsmiljö

Utbudet av kultur ska vara stort och av hög kvalitet. Kulturhistoriska värden ska även vara tillgängliga. Regionens invånare ska ha en hög livskvalitet med tillgång till ren luft, rent vatten samt en trivsam, trygg, hälsosam och vacker miljö.

Mellan människor ska det råda en stark social sammanhållning med tillit och närhet. Förtroendet för samhällsorganen ska vara högt och alla ska känna sig trygga. Utrikesfödda och svenskfödda ska vara väl integrerade och jämställdhet ska råda.

Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, utbildning och service som på ett tillfredsställande sätt möter efterfrågan och passar olika livsstilar. Utbudet av kultur ska vara stort och av hög kvalitet. Lättillgängliga och natursköna områden med ett rikt djur- och växtliv ska ge goda friluftsmöjligheter. Livsmiljön ska även vara anpassad till klimatförändringarna.

I detta avsnitt jämförs regionens utveckling med de åtta storstadsregionerna genom följande indikatorer:

  • Livslängd – medellivslängd i antal år
  • Bostäder – andelen personer som håller med om påståendet om det är lätt att hitta billiga bostäder
  • Inkludering – andelen personer som håller med om påståendet om invandrare är välintegrerade