Hur går det?

Våren 2010 antogs den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, av landstingsfullmäktige. Sedan dess pågår arbetet med att genomföra planen, genom att jobba mot fyra övergripande mål med hjälp av sex strategier. Från denna sida kan du ta del av resultaten som framkommit.

Ett regionalt utvecklingsarbete bedrivs i ett ständigt samspel mellan olika aktörer, som på olika sätt bidrar till regionens utveckling. Landstinget står för vissa delar av genomförandet, men det är de olika aktörernas sammantagna insatser som bidrar till en positiv utveckling i regionen. Många lokala och regionala processer drivs med RUFS 2010 som utgångspunkt och stärker arbetet med att genomföra planen. Även storregionala och nationella processer använder RUFS 2010 som utgångspunkt, för insatser som ska bidra till regionens utveckling.

Datainsamlingen har gjorts under juni till september 2016 och data för 2015 har inte alltid kunnat samlas in. Det finns olika fördröjningar för de använda statistiska variablerna på regional, kommunal och europeisk nivå. Vissa indikatorer bygger på undersökningar som genomförs till exempel endast vart fjärde år. Ett mindre antal av de indikatorer som valdes ut år 2011 uppdateras inte längre och därför redovisas utvecklingen med den sist framtagna statistiken.

Europas mest attraktiva storstadsregion

Uppföljning av visionen, att bli Europas mest attraktiva storstadsregion, och de övergripande målen i RUFS 2010 görs i jämförelse med åtta andra storstadsregioner i Europa. Dessa är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo. Hur det går för Stockholmsregionen jämfört med dessa städer är uppdelade efter de fyra övergripande målen:

  • En resurseffektiv region
  • En ledande tillväxtregion
  • En öppen och tillgänglig region
  • En region med god livsmiljö

Läget i Stockholmsregionen

För att följa läget i Stockholmsregionen och regionens utveckling utifrån RUFS 2010, används sedan 2011 en modell med indikatorer kopplade till planens planeringsmål. Redovisningen av regionens utveckling sker per strategi:

  • Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildning, transport och bostadssektor
  • Utveckla idéer och förnyelseförmåga
  • Säkra värden för framtida behov
  • Vidareutveckla en flerkärnig och tät region
  • Stärk sammanhållningen
  • Frigör livschanser

Årsuppföljning