Regionala stadskärnor

Stockholmsregionen växer så det knakar. Den kraftiga befolkningstillväxten kräver bra planering för att vi ska nå visionen om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. En av de mest centrala delarna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, är att utveckla en tät och flerkärnig region.

 

Den flerkärniga strukturen utvecklades i samband med RUFS 2001 i en process tillsammans med kommunerna. Den flerkärniga strukturen fick starkt stöd av de regionala aktörerna. I samband med RUFS 2010 förstärktes detta stöd ytterligare.

Åtta regionala stadskärnor

I RUFS 2010, redovisas åtta yttre regionala stadskärnor. De är Arlanda- Märsta, Barkarby- Jakobsberg, Kista- Sollentuna-Häggvik, Täby centrum- Arninge, Kungens kurva- Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje. Karaktäristiskt för utvecklingsprocesserna i de regionala stadskärnorna är att de är långsiktiga och svåra att planera i sin helhet över tiden. De åtta regionala stadskärnorna är alla unika och har delvis olika förutsättningar. Utvecklingen har också kommit olika långt. Den centrala regionkärnan ingår inte i handlingsprogrammet, eftersom den förväntas fortsätta att utvecklas snabbt tack vare mycket god tillgänglighet.

Handlingsprogrammet

I mars 2010 beslutade dåvarande Regionplane- och trafiknämnden att ett handlingsprogram för utveckling av regionala stadskärnor skulle tas fram. Regionplanekontoret bildade då tillsammans med kärnkommunerna ett gemensamt nätverk för utveckling av den flerkärniga regionen. Syftet med nätverket var att skapa kontakt mellan de olika kärnkommunerna samt att sprida erfarenheter och kunskap om utvecklingen i de regionala stadskärnorna. Inom ramen för nätverket togs ett handlingsprogram fram i nära samarbete mellan TMR, kärnkommunerna, Storstockholms lokaltrafik (SL) och Länsstyrelsen. Handlingsprogrammet utgår från åtagandet Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen i RUFS 2010.

Prioriterade handlingsområden

I handlingsprogrammet som antogs av TRU våren 2013 redovisades fyra prioriterade handlingsområden som kräver kraftsamling och samverkan av regionens aktörer för utveckling av en flerkärnig region.

  • Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna – ansvarig aktör Trafikförvaltningen
  • Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna – ansvarig aktör TRF
  • Stadsutveckling – ansvarig aktör Haninge kommun
  • Utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet – ansvarig aktör Täby kommun

Tillväxt- och regionplaneförvaltningens roll i arbetet med utvecklingen av de regionala stadskärnorna är att i första hand arbeta med följande områden utöver de prioriterade aktörsgemensamma handlingsområdena.

  • Kommunicera handlingsprogrammet och nyttan av regionala stadskärnor.
  • Utveckla den regionala processen och involvera fler aktörer.
  • Uppföljning och lärande i arbetet med att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen.
  • Förtydliga samspelet mellan den centrala regionkärnan och de yttre regionala stadskärnorna.

Handlingsprogrammet avslutades 2015