Mångfaldsorientering

Landstinget påbörjade 2010 arbetet med att bredda och förnya integrationspolitiken genom att göra en kartläggning av integrationsarbetet i regionen. Kartläggningen resulterade i slutsatsen att ett regionalt arbete med integrationsfrågor i högre grad bör fokuseras på ett arbetsgivarperspektiv och skapa förutsättningar för en regional kunskapsarena för integrationsarbetet.

Mångfald handlar om att tillvarata och värdesätta olikheter. När vi i landstinget pratar om mångfald utgår vi från de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men vi tar även in att en ökad mångfald på arbetsmarknaden ger en rad positiva effekter såsom stärkta arbetsgivarvarumärken och ökad lönsamhet. Hela Stockholmsregionen blir mer attraktiv, konkurrenskraftig och effektiv om alla invånares kompetens tas tillvara.

Handlingsprogram för organisationers mångfaldsorientering

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet beslutade 2011 om inriktningen på handlingsprogrammet "Organisationers mångfaldsorientering". Det svarar mot genomförande av RUFS 2010 genom målet att skapa en öppen och tillgänglig region, strategin att frigöra livschanser, samt åtagandet att göra organisationer mångfaldsorienterade.

Arbetet med mångfaldsorientering utgör ett långsiktigt arbete som i huvudsak sker inom respektive företag eller verksamhet. Den regionala relevansen består i - vilket OECD med flera har påpekat - positiva samband mellan ekonomisk tillväxt och mångfald, och att Stockholmsregionen blir en mer attraktiv region om arbetsmarknaden präglas av inkludering.

Arbetet fortsätter med mångfaldsorientering genom landstingets medlemskap i Diversity Charter Sweden, inom ramen för samarbetet med länsstyrelsen i projektet Vidga Normen, samt genom strategigruppen för jämställdhet, landstingets interna arbete med CEMR-deklarationen och inkludering som leds av SLL Personal. Därutöver kommer de nätverk och kontakter med företag och organisationer som upparbetats genom HP mångfaldsorientering att användas i arbetet med att utforma ny RUFS.

Handlingsprogrammet avslutades 2015