Kunskapsregion Stockholm

Arbetet med handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm startade 2009. Då togs ett beslut av dåvarande Region- och trafikplanenämnden att påbörja arbetet med ett handlingsprogram för att säkra regionens försörjning av högutbildad arbetskraft.

Arbetet resulterade i handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm – att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft. Handlingsprogrammet omfattade två handlingsområden: ett dynamiskt utbud och studentbostäder. Handlingsprogrammet skickades under 2011 på remiss i regionen och antogs 2012 av Tillväxt- och regionplaneutskottet.

Arbetet med att strategiskt kompetensförsörja regionen med högutbildade är en långvarig och ständigt pågående process. I och med att Stockholmsregionen är en kunskapsintensiv region, behövs allt fler med högre utbildning, men också att de högutbildade matchar den arbetsmarknad som finns i Stockholmsregionen.

Handlingsområde: Ett dynamiskt utbud

Socialfondsprojektet Notis startade hösten 2012. Notis är ett projekt som satsar på strategisk kompetensutveckling av universitetslärare i syfte att stärka arbetslivsanknytningen i den högre utbildningen. Ett viktigt resultat av NOTIS har varit att ta fram en inspirationsskrift till högskolelärarna hur de kan stärka arbetslivsanknytningen i sin undervisning

Handlingsområdet Ett dynamiskt utbud har stärkt dialogen i regionen om arbetslivsanknytning och framför allt synliggjort behovet av att samverka och skapa plattformar för strukturell samverkan.

Handlingsområde: Studentbostäder

Frågan om studentbostäderna och deras betydelse för Stockholmsregionens attraktivitet och tillväxt har sedan arbetet med handlingsprogrammets start starkt förankrats hos regionens aktörer. Idag är målgruppen breddad till studenter och forskare och har ett stort symbolvärde för regionen. Frågan har utvecklats från att vara en nyhet vid terminsstart och en intressefråga för studentorganisationerna till att vara en del i Stockholmsregionen utveckling och framtid.

En av de viktigaste åtgärderna inom handlingsområdet var att bilda en regionalt strategisk grupp, Studentbostadsgruppen, som Landstinget tog initiativet till. I december 2012 var det fösta mötet med kommuner, regionala organisationer, högskolor och Akademiska hus. Studentbostadsgruppen träffades igen i april 2013. Då presenterade Akademiska hus idén Studentbostadsmässa 2017. Studentbostadsmässa döptes i maj 2014 om till Sthlm6000+. Stockholm6000+ handlar om att man vill öka antalet studentlägenheter med 6000 stycken till 2017. Det är en ökning med 50 procent, samtidigt som vill man utveckla ”framtidens studentbostäder” och arbeta för att studentbostadskön ska fungera bättre än idag. 2017 är det tänkt att vara en studentbostadsmässa för att se hur man lyckats med att uppnå ytterligare 6000 studentbostäder.

Handlingsprogrammet avslutades 2015