TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Handlingsprogram för energi och klimat

2009 beslutade regionplanenämnden om inriktningen för ett handlingsprogram för energi och klimat.

Syftet med handlingsprogrammet var att

 • Stötta RUFS genomförande och bidra till att RUFS klimatmål samt de internationella och nationella klimatmålen nås
 • Vara en del av ett långsiktigt, sammanhållande regionalt energi- och klimatarbete
 • Bidra till att regionalt angelägna klimatorienterade projekt och investeringar kommer till stånd.

Handlingsprogrammet delades in i fyra prioriterade handlingsområden

 • Biogas - produktion och distribution
 • Fjärrvärme - bränslen, nät och anläggningar
 • Avfall som resurs
 • Energieffektiv samhällsplanering

Handlingsprogrammet drevs i samverkan mellan Kommunförbundet Stockholms Län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms läns landsting. 2013 avslutades arbetet och en slutrapport togs fram. Du kan ta del av slutrapporten här >

I RUFS 2010

I RUFS 2010 ges en tydlig bild av vad Stockholmsregionen bör åstadkomma för att kunna bidra till att uppfylla Sveriges och EU:s klimatmål. Utmaningen är att trots en stark förväntad befolkningstillväxt minska länets totala energianvändning med 40 procent och sänka våra växthusgasutsläpp med 80 procent till år 2050 (jämfört med 2005). I RUFS 2010 beskrivs även nödvändiga insatser för att nå målen avseende energi- och klimat:

 • Bebyggelsemiljöer och transportsystemet är energieffektiva.
 • Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.
 • De tekniska systemen för energi, avfall, m.fl. är effektiva, robusta och flexibla samtidigt som de har minimal klimatpåverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv.
 • Anläggningar för försörjning och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma lägen.