Handlingsprogram för energi och klimat

2009 beslutade regionplanenämnden om inriktningen för ett handlingsprogram för energi och klimat.

Syftet med handlingsprogrammet var att

 • Stötta RUFS genomförande och bidra till att RUFS klimatmål samt de internationella och nationella klimatmålen nås
 • Vara en del av ett långsiktigt, sammanhållande regionalt energi- och klimatarbete
 • Bidra till att regionalt angelägna klimatorienterade projekt och investeringar kommer till stånd.

Handlingsprogrammet delades in i fyra prioriterade handlingsområden

 • Biogas - produktion och distribution
 • Fjärrvärme - bränslen, nät och anläggningar
 • Avfall som resurs
 • Energieffektiv samhällsplanering

Handlingsprogrammet drevs i samverkan mellan Kommunförbundet Stockholms Län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms läns landsting. 2013 avslutades arbetet och en slutrapport togs fram. Du kan ta del av slutrapporten här >

I RUFS 2010

I RUFS 2010 ges en tydlig bild av vad Stockholmsregionen bör åstadkomma för att kunna bidra till att uppfylla Sveriges och EU:s klimatmål. Utmaningen är att trots en stark förväntad befolkningstillväxt minska länets totala energianvändning med 40 procent och sänka våra växthusgasutsläpp med 80 procent till år 2050 (jämfört med 2005). I RUFS 2010 beskrivs även nödvändiga insatser för att nå målen avseende energi- och klimat:

 • Bebyggelsemiljöer och transportsystemet är energieffektiva.
 • Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.
 • De tekniska systemen för energi, avfall, m.fl. är effektiva, robusta och flexibla samtidigt som de har minimal klimatpåverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv.
 • Anläggningar för försörjning och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma lägen.