Handlingsprogram

För att förstärka genomförandet av RUFS 2010 beslutade dåvarande Regionplane- och Trafiknämnden, nuvarande Tillväxt- och regionplanenämnden, 2009 om principer för handlingsprogram under RUFS 2010.

Handlingsprogrammen ska förstärka specifika insatser för högt prioriterade frågor och/eller där ansvaret är uppdelat på flera aktörer. Syftet är också att komplettera de program och processer som redan drivs i regionen. Handlingsprogrammen ska vara en central del av genomförandet av planen där regionens aktörer deltar aktivt och kan initieras av flera aktörer.

Principer för handlingsprogram

Handlingsprogram ska startas för frågor/åtaganden där det inte finns någon ansvarig aktör eller där det finns ett särskilt behov av samverkan. Handlingsprogrammen är tänkta att pågå under en begränsad tid, sedan ska arbetet övergå i en annan form.

Beslutade handlingsprogram

Sex handlingsprogramsprocesser har initierats. De är:
1. Energi och klimat - avslutat 2013
2. Regionala stadskärnor - avslutat 2015
3. Kunskapsregion Stockholm - avslutat 2015
4. Mångfaldsorientering - avslutat 2015
5. Kreativa Stockholm
6. Innovationsupphandling

De fyra första har initierats av föregångare till Tillväxt- och regionplanenämnden, medan Kreativa Stockholm är en handlingsplan sprunget ur projektet Creative Stockholm initierat av Botkyrka kommun och leds nu av Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting. Handlingsprogrammet Innovationsupphandling är ett av fem handlingsprogram inom Innovationsstrategin, som leds av Innovationskraft Sthlm (Länsstyrelsen). Landstinget har varit ansvarig för handlingsprogrammet Innovationsupphandling och det är kopplat till ett åtagande i RUFS 2010.