Temakarta: Infrastruktur för godstransporter

Temakartan visar regionalt betydelsefulla områden med transportintensiv verksamhet samt anläggningar för omlastning mellan  transportslag. Logistikcentrum avser områden med potential för utveckling av storskalig varuhantering och terminaler med stora omland. Distributionscentrum avser befintliga terminalområden som, tack vare sina lägen i regionen, är särskilt lämpade för distribution till regioncentrum.

Jordbro och Bro har omfattande lager och/eller terminalverksamhet men expansionsmöjligheterna är begränsade. I Rosenkälla/Gillinge finns gott om mark och området skulle kunna utvecklas som stödjepunkt för nordostsektorns varuförsörjning. I Norvik planeras utbyggnad av hamn för container och rullande gods och i hamnens omedelbara närhet finns goda expansionsmöjligheter för hamnanknutna verksamheter.

Uppställningsplatser och service till transportsektorn lokaliseras med fördel till terminalområdena och andra områden med transportintensiv verksamhet. Dess är främst områden med omfattande externhandel, som också ofta innefattar lager.

Vagnslast, frilast och lastkajer stärker järnvägens konkurrenskraft. Befintliga omlastningsplatser riskerar att trängas undan av andra verksamheter. Nuvarande omlastningsplatser vid Sundbyberg och Hagalund avvecklas till 2030, samtidigt som det finns efterfrågan på fler omlastningsplatser. Förutom kvarvarande befintliga omlastningsplatser redovisas potentiella lägen som utgörs av befintliga verksamhetsområden i närhet till järnväg. I flera av dessa områden finns planer på stadsutveckling. I andra områden förutsätter nya omlastningsplatser att befintlig verksamhet behöver omlokaliseras, till exempel vid Lunda Industriområde.

Källa: Regionplanekontoret