Norra och södra regiondelarna hålls samman

Kapaciteten på både vägar och spår över Saltsjö-Mälarsnittet måste öka, för att regionens norra och södra länsdelar ska kunna hållas ihop som en gemensam arbets- och bostadsmarknad.

Det radiella spårsystemet är stommen i Stockholmsregionens kollektivtrafik. Hela spårsystemets kapacitet är i dag maximalt utnyttjad under stora delar av dygnet och måste förstärkas. Citybanan är det mest angelägna spårprojektet för att öka kapaciteten i det centrala Saltsjö-Mälarsnittet. På lång sikt kan ytterligare spårkapacitet behövas över snittet. I kombination med ytterligare utbyggnader, bland annat på Mälarbanan, Nynäsbanan och mot Södertälje centrum, kan pendeltågens turtäthet ökas med 50 procent När pendeltågstrafiken flyttas över till Citybanan, frigörs utrymme på de befintliga spåren för regional-, fjärr- och godstågen.

Om folkmängden och trafiken ökar som förväntat, kommer dagens vägkapacitet inte att räcka till. Även med starka ekonomiska styrmedel och en väl utbyggd kollektivtrafik kommer trängselsituationen på Essingeleden att vara akut. Vägkapaciteten behöver därför förstärkas. Förbifart Stockholm är ett nyckelobjekt för att öka vägkapaciteten på medellång sikt över Saltsjö-Mälarsnittet för bil- och busstrafik liksom för näringslivets transporter. Förbifarten minskar trängseln på infartslederna, de norra och södra länsdelarna hålls samman, förbindelserna blir effektiva mellan terminaler och hamnar. Den centrala regionkärnan avlastas medan de yttre regionala stadskärnorna knyts samman och utvecklas. Samtidigt erbjuds trafiken en förbindelse som inte har målpunkt i centrum, vilket gör hela vägsystemet i regioncentrum mer robust. Under planperioden behöver även en östlig förbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet komma till. Därigenom skapas en inre ring runt regioncentrum som kan avlasta Stockholms centrala delar och öka framkomligheten för kollektiv- och nyttotrafiken.

På kort sikt behöver flaskhalsar i de nordsydliga vägförbindelserna åtgärdas. Det gäller bland annat E4/E20 vid Norrtull samt mellan Södertälje och Hallunda.

Balanserad utbyggnad av vägkapaciteten på infarterna

Framkomligheten i huvudvägnätet behöver förbättras och busstrafiken bör prioriteras.

Kapacitetshöjande åtgärder behövs på infarterna mot Stockholm, såväl på Europavägarna som på de övriga huvudinfarterna från Ekerö, Huddinge och Nacka/Värmdö. E18 ges en ny sträckning Hjulsta–Rinkeby–Kista. Nya körfält för busstrafiken anläggs bland annat på delen Danderyds kyrka–Arninge samt på E4 mellan Upplands Väsby och Arlanda. På längre sikt bör beredskap finnas för att bygga E4-länken Karlberg–Frösunda.

På medellång sikt bör även Huvudstaleden byggas. Flera av åtgärderna har även stor betydelse för bostadsbyggandet i regionen.

Öka säkerheten och framkomligheten i vägnätet

I närtid prioriteras förbättringar på Rotebroleden, Förbifart Norrtälje, förbindelsen E4–E18 via Rimbo samt vägen mellan Vallentuna och E4. Väg 73 mot Nynäshamn håller på att byggas ut. På medellång sikt bör förbifarter byggas vid Järna och Tullinge. På kortare sikt bör förbättringar genomföras på dessa sträckor liksom på sträckan från E18 mot Åkersberga.