Effektiva och resurssnåla godstransporter

Det råder brist på ny mark, särskilt i regioncentrum. Eftersom befolkningstill-växten förväntas fortsätta måste de ansvariga aktörerna noggrant planera hur olika terminalfunktioner lokaliseras.

Prioritera distributionscentrum i centrala lägen

Västberga/Årsta, Lunda och Tomteboda är centralt belägna områden som prioriteras för terminalhantering för distribution till regioncentrum. Många konkurrerar om mark i innerstadsnära lägen. När det behövs ytterligare mark för distribution av konsumentvaror inom dessa områden kan befintliga verksamheter av annat slag behöva omlokaliseras till andra verksamhetsområden i regionen.

Prioritera logistikcentrum i perifera lägen

Med logistikcentrum avses områden med särskilt goda förutsättningar för storskalig varuhantering och utveckling av tjänster och service, samt anknuten näringsverksamhet. De bör ligga på platser där det finns omlastningsplatser för godsflödena, allsidig infrastruktur och tillgång till mark. Goda förutsättningar för att utveckla logistikcentrum finns vid Rosersberg och i Södertäljeområdet.

Jordbro är idag ett av regionens största verksamhetsområden som är anslutet till järnväg. I anslutning till den nya hamnen för container och rullande gods i Norvik kan Jordbro få en större betydelse som verksamhetsområde.

Verksamhetsområden för varuförsörjning i nordost

Idag saknas verksamhetsområden för varuförsörjning i nordöstra Stockholmsregionen. Rosenkälla/Gillinge kan utvecklas för detta ändamål och annan transportintensiv verksamhet.

Bevara mindre omlastningsplatser

Det kommer troligen att behövas fler mindre platser för omlastning mellan väg och järnväg. Verksamhetsområden med järnvägsanslutning bör därför bevaras för att möjliggöra utrymme för frilast och container. Detta gäller särskilt i Stockholms norra länshalva.

Förbättra tillgängligheten till hamnar och terminaler

Flera av åtgärderna i transportsystemet medför förbättrad tillgänglighet till hamnar och terminaler. Specifikt riktade mot godstrafiken är de investeringar i kombiterminal och trafikplats vid Rosersberg samt industrispår till Norvik som ingår i Stockholmsöverenskommelsen.

I järnvägsnätet kan relativt små investeringar få stor betydelse, till exempel godsspår mellan södra stambanan och Nynäsbanan förbi Älvsjö. Det är väsentligt att hålla beredskap för en volymmässig utveckling av transportstråken och att ta hänsyn till behovet av att transportera farligt gods t.ex. till följd av en omställning inom energisektorn från oljedistribution till biobränsleförsörjning.