Bättre möjligheter att pendla i regionen och i östra Mellansverige

Tågtrafiken i östra Mellansverige ska utvecklas så att den bättre länkar samman regionens städer. Genom att öka kapaciteten och förkorta restiderna mellan Stockholm och övriga större städer, underlättas tillväxten av en mer sammanhållen och robust storregional bostads- och arbetsmarknad. En utbyggd järnvägstrafik stödjer även utvecklingen mot flerkärnighet. Dessutom ökar den kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen för pendlingsresor mellan städerna i Mälarregionen.

 Egna spår för regional- och fjärrtågen

När pendeltågstrafiken flyttas till Citybanans pendeltågstunnel och separeras från regional- och fjärrtågen kommer kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i stort sett att fördubblas. Det förbättrar förutsättningarna för en tätare, snabbare och pålitligare arbetspendling med tåg mellan de större städerna i östra Mellansverige, tillsammans med den utbyggnad av fler parallella spår på vissa centrala delar av Svealandsbanan, Mälarbanan och Ostkustbanan som planeras före 2020.

På längre sikt stärker Ostlänken (Järna–Linköping) kommunikationerna inom regionen och knyter Östergötland, Södermanland och Stockholm närmare varandra. Ostlänken är en del av den framtida Europakorridoren, som omfattar höghastighetsbanorna Götalandsbanan (mellan Stockholm och Göteborg) och Europabanan (mellan Stockholm och Malmö-Köpenhamn).
Det är väsentligt att Arlanda och Uppsala integreras i ett framtida höghastighetstågsystem. Föreslagna höghastighetsbanor understödjer den långsiktiga målbilden för östra Mellansverige som RUFS redovisar. Det i betänkandet Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft, SOU 2009:74 redovisade förslaget till utbyggnad av höghastighetsbana till Järna behöver kompletteras med en fördjupad analys av effekter för behov och utnyttjande av spårkapacitet på kort och lång sikt i avsnittet Järna-Uppsala.

Regionpendeln – ett nytt tågkoncept och nya regional-tågsstationer

Regionaltågen måste bli snabbare för att effektivt kunna betjäna ett större område. Det innebär bland annat att tågen måste stanna vid färre stationer. Att förlänga pendeltågen är inte ett alternativ då restiderna för de människor som bor längre ut redan idag upplevs som långa. I framtiden kommer dessutom människor inom Stockholms län att behöva förflytta sig snabbare mellan olika regionala stadskärnor eller andra viktiga knutpunkter. Därför föreslås en ny tredje trafikeringsform – regionpendeln.

Regionpendeln kan fungera som lokaltåg utanför pendeltågens nuvarande upptagningsområde och som snabbtåg inom området. Den förutsätts vara genomgående på samma sätt som pendeltågen. Nya regionaltågsstationer, Stockholm väst (Barkarby) och Stockholm nord (Häggvik) utvecklas och ger tillsammans med de befintliga stationerna Arlanda, Flemingsberg och Södertälje syd en ökad tillgänglighet till arbetsplatserna i regionen.

Regionpendeln skapar nya kombinationsmöjligheter och förutsättningar för mer direkta och snabbare resor. Detta tågkoncept förutsätter att pendeltågstrafiken, åtminstone i Stockholms län, har egna spår som är åtskilda från regionpendel, regionaltåg och fjärrtåg. Ett mer sammanhållet kollektivtrafik-system i storregionen fordrar också att de berörda aktörerna samarbetar i större utsträckning kring trafikupplägg, tidtabeller, system för taxor, betalning och information.

Bättre nord-sydliga vägförbindelser utanför Stockholms län

Mälardiagonalen riksväg 55 över Mälaren bör på kort sikt stegvis förbättras för att utvecklas till ett mer attraktivt vägval för delar av den trafik som inte ska till de mest centrala delarna av Stockholmsregionen.