Transportsystemet

Den övergripande principen är att transportsystemet ska byggas ut med kollektivtrafiken som grund. Då kan tillgängligheten i den växande regionen bli bättre, samtidigt som klimatpåverkan från transportsystemet begränsas. De planeringsprinciper som främst inverkar på transportsystemets utformning är ”en sammanhållen och vidgad region” samt ”en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik”.

När befolkningen växer behöver fler resa kollektivt, och det måste kollektivtrafiken tillgodose. Men den måste också erbjuda attraktiva alternativ till att åka bil, samt och hantera den överflyttning från bil till kollektivtrafik som krävs för att vi ska kunna nå klimatmålen.

Analyser visar att transportsystemet i RUFS 2010 är robust. Det fungerar väl i skilda scenarier där teknikutvecklingen, ekonomiska styrmedel, beteendeförändringar med mera kan ha olika tyngd i den nödvändiga och successiva omställningen mot ett klimatneutralt transportsystem. 

Den bristande spårkapaciteten i Stockholmsregionen begränsar möjligheterna att utveckla godstransporter med järnväg och därmed möjligheten att överföra gods från väg till järnväg. Därför är det viktigt även för godstrafiken att spårkapaciteten blir större.

Infrastrukturinvesteringarna i RUFS 2010 överensstämmer i stort med dem i RUFS 2001. De omfattar också åtgärdsförslagen i Stockholms-överenskommelsen fram till 2020. I det följande beskrivs de viktigaste investeringsobjekten i Stockholmsregionens spår- och vägsystem mot bakgrund av de åtaganden som redovisades i kapitel 3.

Följande åtaganden har särskild betydelse för transportsystemets utveckling:

  • Öka vägkapaciteten i kritiska snitt, samt styr och begränsa efterfrågan.
  • Utveckla trafiknät som stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet.
  • Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.
  • Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som grund.
  • Utveckla förbindelser inom och utom landet.
  • Säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen.