Systemen för fjärrvärme, kyla, vatten och avlopp förstärks

Länet behöver ett antal platser som reserveras för energiomvandling. Dessa platser behöver finnas nära användaren, vara lättillgängliga för transporter främst genom sjö- eller järnvägsanslutning samt vara integrerade i det samlade energiförsörjningssystemet i regionen. Elnäten är integrerade i Sveriges och Europas elförsörjningssystem.