Fjärrvärme och kyla

Det är önskvärt att fjärrvärmen i länet byggs ut i lägen med bra anslutningsmöjligheter till befintliga nät. Fjärrvärmesystemens expansion leder till vissa lokala markanspråk, men de kräver inga större markreservat i en regional skala. Även dagens stora fjärrkylsystem i de centrala regiondelarna har stora utvecklingspotentialer och bör utvecklas i samspel med energieffektiviseringsåtgärderna.

För hela länet gäller att fjärrvärmebehovet kommer att stagnera framöver. Besparingar och effektiviseringar kommer att balanseras av nyproduktion och nyanslutning. Ändå behöver kraft-värmekapaciteten byggas ut framöver, vilket kräver nya etableringsplatser.

Befintliga energianläggningar av regional betydelse måste värnas (till exempel Brista, Fittja, Hässelby, Högdalen, Igelsta, Jordbro och Värtan). Nya stora anläggningar (med en effekt på över 20 MW) planeras intill de befintliga stora anläggningarna. Nya stora anläggningar kan även tillkomma i Haninge/Drefviken, Täby/Hagby, Upplands-Bro/Högbytorp och i Norrtälje. Andra möjliga nya produktionsplatser är Gladökvarn (Sofielund), Lövsta och Norvik.

Vatten- och avloppssystemen

Inga nya stora vattenverk planeras. De fyra stora regionala vattenverken Djupdal, Görvälnverket, Lovön och Norsborg förväntas kunna utöka sin kapacitet för att täcka det ökande vattenbehovet från en växande befolkning. Reningsprocesserna i vattenverken behöver dock anpassas till förändrad vattenkvalitet till följd av klimatförändringar.

VA-systemen kommer att kopplas ihop i ökad utsträckning, vilket ökar leveranssäkerheten och kostnadseffektiviteten. Det tryggar dessutom vattenförsörjningen i områden som har brist på vatten idag. Nya ledningar från Mälarens vattenverk till Norrtälje och Nynäshamn skapar förbättrade utvecklingsmöjligheter i dessa kommuner. Det är dock viktigt att göra rätt val mellan att bygga ut allmänna stora VA-system och att stödja lokala lösningar. De sistnämnda kan bli avsevärt bättre än dagens system.

De stora regionala reningsverken Käppala, Himmerfjärden, Bromma och Henriksdal är viktiga att värna och utveckla så att god vattenkvalitet uppnås i de påverkade recipienterna. Nya större regionala anläggningar bedöms inte behövas, men däremot måste mindre lokala anläggningar effektiviseras och byggas ut. Nyanslutningar av större områden till de fyra stora regionala reningsverken måste vara i samklang med vattenförvaltningens krav.

Kopplingen mellan avlopps- och avfallshanteringen och energiförsörjningen bör förstärkas. Satsningar på biogasproduktion bör påskyndas genom samrötning av slam och avfall, för att ställa om till förnybara bränslen och minska klimatpåverkan.