Teknisk försörjning

I framtiden krävs en övergång till förnybar energi, energieffektivisering och energihushållning. Lägre energiförbrukning är nyckeln till minskade utsläpp av växthusgaser och mindre klimatpåverkan.

De planeringsprinciper som är mest centrala för utvecklingen av de tekniska försörjningssystemen är ”en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik” och ”en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden”.

Det är viktigt att nya bostäder och lokaler byggs i närheten av de försörjningssystem som redan finns. Då kan de effektiva storskaliga systemen utnyttjas maximalt. Utspridd bebyggelse måste förses med effektiva och klimatneutrala uppvärmnings- och elsystem.

Följande åtaganden har en särskild betydelse för utvecklingen av försörjningssystemen:

  • Expandera, förstärk och koppla samman försörjningssystemen
  • Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till förnybara energikällor
  • Minska avfallsmängden och använd avfall som resurs