Utveckling av hela landskapets värden

För den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms län utanför de gröna kilarna har områden med länets samlade rekreations-, natur-, och kulturmiljövärden avgränsats. Det är landskapsavsnitt där de högsta värdena av olika karaktärer sammanfaller, främst riksintressen. Dessa områden bidrar påtagligt till regionens attraktivitet, fungerar som utflyktsområden, beskriver historiska skeenden, rymmer kärnområden för biologisk mångfald med mera. Den stora tillgången till stränder i regionen är av stor betydelse för attraktiviteten. Allmänhetens tillgång till stränder bör därför fortsatt ses som en angelägen utvecklingsfråga.

Områden där de gröna kilarna bör utvecklas och preciseras i linje med regionens planerade expansion, illustreras som Utveckling av grönstrukturen på karta XX, Den regionala grönstrukturen, sid yy. De utvecklade gröna kilarna bör avgränsas såväl inom en kommun som mellan kommuner och över länsgränser. Avgränsningen bör omfatta både grönstruktur och vatten.

Bland annat finns behov av utveckling och precisering av de gröna kilarna inom följande delar av länet: 

  • I Nynäshamn ska väg 73 byggas ut, spår rustas upp och förslag till en ny hamn tas fram. Det medför en förväntad tillväxt som även motiverar en långsiktig strategi för grönstruktur och vatten.
  • I Norrtälje och Rimbo pågår eller förväntas en stor omvandling av fritidshus till permanent-bostäder. Man diskuterar också utbyggnader av infrastrukturen.  
  • På Ekeröarna kan man förutse en ökad efterfrågan på mark eftersom öarna ligger relativt centralt och kommer att få bättre tillgänglighet.    

Mot övriga län finns bland annat utvecklingsbehov längs:

  • ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm, ett av landets mest expansiva stråk med Mälarens vattenstråk som ”närnatur”
  • ABD-stråket mellan Stockholm och Sörmland
  • ABCU-stråket längs E18.