Sammanhängande och tätortsnära gröna kilar

För att behålla kilarnas storlek, läge och kvalitet nära bebyggelsen bör vissa kriterier uppnås En grön kil bör vara minst 500 meter bred. Det ger människor möjlighet att uppleva ett relativt ostört, variationsrikt naturområde med spridningsmöjlighet för flera olika arter, och ett sammanhängande kulturlandskap. Andra särskilda kvaliteter som bör beaktas är tysta områden, stränder, gröna samband samt värden som sträcker sig över kommun- och länsgränser.

Delar av de gröna kilarna utgörs av gröna värdekärnor. De är stora, sammanhängande områden med flera sammanfallande värden. Värdekärnorna bör vara minst några kvadratkilometer stora. Denna storlek ger goda förutsättningar för en biologisk mångfald. Värdekärnorna kan betraktas som de mest värdefulla delarna av en kil.

plankartan för Stockholms län 2030 anges ett antal områden som Gröna samband. Det är så kallade flaskhalsar, eller smala partier (under 500 meter), som ligger nära centrum men som upprätthåller viktiga funktioner i kilarnas sträckning mellan centrum och omgivande landsbygd. Om dessa samband försvinner bryts kilen upp i flera separata delar. En del av de gröna sambanden har redan idag en svag funktion som bör förstärkas. Andra ligger nära områden med högt exploateringstryck, exempelvis regionala stadskärnor.

Öka tillgång och tillgänglighet till grön- och vattenområden

Tillgänglighet handlar både om fysisk tillgänglighet och om mental tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten kan påverkas av det faktiska avståndet, av barriärer och möjligheten att ta sig till området med privata eller kollektiva transporter. Den mentala tillgängligheten handlar om hur van man är att vistas i naturen, om man känner sig trygg och om man vet hur man når den. Stränderna utgör en särskild kvalitet i de gröna kilarna. Tillgängligheten till stränder är av stor betydelse och regionens strandstråk är särskilt viktiga att bevara och utveckla. Tillgängligheten illustreras på karta 25, Den regionala grönstrukturen på karta 24.