Regionens försörjning med dricksvatten

Mälaren har en central roll för länets dricksvattenförsörjning som en mycket viktig vatten- och reserv-vattentäkt. Det är centralt och angeläget att förbättra och skydda Mälarens vatten för regionens långsiktiga vattenförsörjning. Även andra dricksvattentäkter behöver säkras som komplement till Mälaren.

Befintliga vattentäkter som saknar skydd bör förses med sådana. Vid sidan av Mälaren kan de stora sjöarna Bornsjön, Erken, Yngern och Largen komma ifråga för dricksvattenförsörjning. Hänsyn bör därför tas till såväl sjöarna som deras tillrinningsområden. Erken utgör redan vattentäkt för tätorten Norrtälje och ett mindre skyddsområde finns fastställt. Sjöarna har också naturvärden. Det innebär vissa inskränkningar om de ska användas för vattenförsörjning i framtiden.

För att skydda grundvattnet har vissa grusåsar pekats ut som regionalt betydelsefulla (se redovisning av vattenskyddsområden). De utpekade åsarna har potential i storlek och vattenflöde för vattenförsörjning och de bör inte tas i anspråk för grustäkt eller mer omfattande bebyggelse. Det finns inte heller några direkta konflikter med infrastrukturintressen. Dessutom har möjligheten att förstärka tillgången med konstgjord infiltration från närbeläget ytvatten vägts in. Runt åsarna har även en buffertzon lagts in.

I områden med vattenbrist, så som i kust- och skärgårdsområdet behöver bebyggelseutvecklingen anpassas till den begränsade vattentillgången.