Mälarens, kustens och skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden

I regionen finns ett flertal områden som fortfarande är relativt ostörda och har höga natur- och kulturvärden. Dessa behöver ges ett långsiktigt skydd. Särskild hänsyn behöver tas till de områden som redovisas i Länsstyrelsens naturkatalog och Natura 2000. Obebyggda strandområden behöver skyddas mot exploatering och de militära områden som frigörs inom kust- och skärgårdsområdet bör tillvaratas.

Det tätortsnära läget gör att Mälaren och skärgården används för turism och friluftsliv i stor omfattning. Mälaren och Saltsjön ger själva tätorten Stockholm ett stort och värdefullt inslag av vatten i stadsmiljöerna. Allmänhetens tillgång till stränder inom Stockholms stad bör bibehållas och helst ökas. Även tillgängligheten till kvarvarande stränder i kustområden och i skärgården bör säkerställas. Obebyggda strandområden bör skyddas mycket starkt mot exploatering. De militära områden som nu frigörs i kust och skärgård bör tillvaratas.

Rekreationen och turismen måste dock anpassas så att den inte belastar känsliga natur- och vattenmiljöer. Störningskänsliga miljöer bör skyddas. Särskilt gäller det grunda vattenområden som är viktiga för ekosystemen som lek- och reproduktionsområden.

Skyddet av den marina miljön i Östersjön behöver generellt förbättras. En av de viktigaste åtgärderna i detta sammanhang är att begränsa utsläpp från jordbruk och kommunala reningsverk.