Blåstruktur och vatten

Sjöar, vattendrag, hav och grundvatten bildar en blåstruktur i regionen, på samma sätt som naturområden på land bildar en grönstruktur. Vissa delar av strukturen är inte direkt synliga, till exempel grundvattenmagasinen. De spelar ändå en viktig roll för såväl det hydrologiska kretsloppet som kvaliteten på vattnet och samhällets möjligheter att tillgodogöra sig resursen.

Följande åtaganden har en särskild betydelse för blåstruktur och vatten:

  • Säkra dricksvattenresurserna
  • Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet
  • Säkra och utveckla kustens och skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden
  • Skydda Mälaren och Östersjön