Byggandet följer den ekonomiska utvecklingen

Eftersom befolkningen i regionen ökar behövs nya bostäder och nya affärslokaler. Att det finns bostäder är avgörande för regionens fortsatta ekonomiska tillväxt. Det behövs också lokaler för service och för näringslivets olika behov.

Varje kommun behöver bidra till bostadsbyggandet

För att bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska fungera på lång sikt krävs att varje kommun, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet. Att kommunerna har en god mark- och planberedskap är särskilt viktigt. Det är angeläget att kommunerna kan planera för ett bostadsbyggande som når upp till det högre tillväxtalternativet. Tabell 6 redovisar hur tillskottet av nya bostäder fördelas på kommunerna i länet.

Den framtida befolkningen i kommunerna redovisas i Tabell 7 för alternativen Hög och Låg år 2030. Beräkningen är en nedbrytning av grundantaganden om befolkningen för regionen som helhet, baserad på demografiska faktorer och på den redovisade fördelningen av bostadstillskottet 2010-2030. Arbetsplatserna i regionen fördelas på samma sätt som år 2005 i alternativ Låg men i alternativ Hög kommer en mindre andel av arbetsplatserna att finnas i regioncentrum och större andelar i både de inre och yttre förortskommunerna.

Åtta yttre regionala stadskärnor och en central regionkärna

Bebyggelsestrukturen i regionen bör bli tätare och mer flerkärnig. Tät bebyggelse innebär god hushållning med mark, leder till bättre energieffektivitet, medför högre kollektivtrafikandel och bättre tillgänglighet och leder därmed till en bättre miljö och ökad välfärd. En tät bebyggelsestruktur i samspel med ett effektivt kollektivtrafiksystem leder till hög tillgänglighet och ett effektivt transportsystem.

Åtta yttre regionala stadskärnor prioriteras utöver den centrala regionkärnan. De yttre stadskärnorna är Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, Arlanda-Märsta, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum samt Södertälje. Den centrala regionkärnan inkluderar förutom Stockholms innerstad de inre delarna av Söderort och Västerort samt delar av Nacka, Solna och Sundbyberg. En beskrivning av varje regional stadskärna finns under regionala stadskärnor. Planbeskrivningen redovisar vilket förhållningssätt som bör gälla för regionala stadskärnor.

Utvecklingen av de regionala stadskärnorna bör även ses i ett vidare geografiskt perspektiv. Några av de regionala stadskärnorna i Stockholms län ingår i ett stadsnätverk som omfattar städer och tätorter i hela östra Mellansverige. De regionala stadskärnorna är noder inom länet i detta större geografiska nätverk. De funktionella sambanden i östra Mellansverige blir allt viktigare med ökande rörlighet och specialisering.