Utveckling av regionens delstrukturer

Det följande avsnittet redogör för den planerade utvecklingen inom de olika delstrukturerna bebyggelsestruktur, transporter, grönstruktur och landskap, blåstruktur och vatten samt teknisk försörjning. De åtaganden som relaterar till delstrukturerna redovisas också.