Utredningsområden för större vindkraftsanläggningar på land, i havet och i Mälaren

Exploaterade områden där utbyggnad av större vindkraftsanläggningar (mer än 10MW installerad effekt) inte är lämplig:

  • I nationalparker
  • I områden med bebyggelse innanför en buffertzon på 500 meter
  • I områden i närheten av kyrkor (500 meter schablonavstånd)
  • I närheten av vägar, järnvägar och kraftledningar (säkerhetsavstånd)
  • Vid sjöar och farleder

Ibland kan det vara en fördel att lokalisera vindkraft i redan exploaterade områden, exempelvis industriområden, täkter, deponier och hamnar.

Potentiella konfliktområden är exempelvis:

  • Områden av riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap, dvs geografiska bestämmelser för Stockholms kust och skärgård samt Mälaren med öar och strandområden samt Natura 2000-områden.
  • riksintressen för natur, kultur och friluftsliv
  • riksintressen för yrkesfiske i hav respektive i Mälaren
  • riksintressen för totalförsvaret
  • natur- och kulturreservat

Ytterligare exempel på intressen som kan stå i konflikt med lokalisering av vindkraft är rekreationsområden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, vattentäkter, nyckelbiotoper, etc. Avvägningen mellan vindkraftsintresset och andra markanvändningsintressen görs slutligen i varje enskilt fall.
Områden med ett större djup än 30 meter bedöms med nuvarande teknik inte vara intressanta för utbyggnad av vindkraft. Dessa områden är därför undantagna från redovisningen på kartan.