Riksintressen naturvård, kulturmiljövärden och rörliga friluftslivet

Utöver de områden som redovisas på kartan är hela kustområdet och skärgården samt Mälaren med öar och strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse.

Bestämmelserna innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Med hänsyn till den omfattande fritidsbebyggelsen och det starka bebyggelsetryck som finns i kust- och skärgårdsområdet får det i princip inte tillkomma någon ytterligare fritidsbebyggelse här.