Regionala stadskärnor

1. Centrala regionkärnan berör delar av Stockholm, Nacka, Solna och Sundbyberg. Stockholms innerstad och Sundbybergs centrum har täta delar med traditionell kvartersstad och är lättillgängliga med kollektivtrafik. Många vill bo och arbeta här, och trots den höga tätheten finns det möjligheter att bygga nytt i dessa stadsdelar. Även den yttre delen av kärnan har en stor potential att förtätas med bostäder och verksamheter samt erbjuda service. Det gäller särskilt områden i anslutning till Tvärbanan och dess framtida förlängningar, både norrut mot Solna kommun och österut mot Nacka.

2. Täby centrum-Arninge i Täby kommun är ett betydande centrum för hela nordostsektorn. Kärnan består av tät bebyggelse i Roslags Näsby och Täby centrum och gles bebyggelse med främst externhandel i Arninge. Täby centrum-Arninge utgör en av de största handelsplatserna i regionen. Med förstärkt spårtrafik till regioncentrum och till den regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik förbättras tillgängligheten avsevärt. Närkärnan byggs ut med bostäder, arbetsplatser och handel får stadskärnan en mer stadsmässig karaktär och mer blandat innehåll.

3. Kista-Sollentuna-Häggvik berör kommunerna Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg och har en stark näringslivsprofil med kunskapsintensiva näringsgrenar och utbildningar. För att uppnå en tät blandstad krävs omfattande förtätning både i Sollentuna och i Kista. E4 delar kärnan i två delar och behöver överbryggas med förbättrade interna kommunikationer. Tillgängligheten till och inom kärnan kan förbättras genom spårutbyggnad mellan Kista och Ulvsunda, Barkarby och Sollentuna.  Genom en utbyggnad av Förbifart Stockholm förbättras även tillgängligheten till området med bil.

4. Barkarby-Jakobsberg ligger helt i Järfälla. Jakobsberg är kommuncentrum med ett medelstort detaljhandelscentrum, medan Barkarby är regionens näst största externhandelsområde. Jakobsbergs centrala delar kommer att förtätas med bostäder och utbyggnad pågår av Barkarbystaden med tät bebyggelse. En del av området är fortfarande riksintresse för totalförsvaret men Försvarets verksamhet behöver omlokaliseras om utbyggnaden fullföljs. Tillgängligheten till kärnan förbättras med en ny regionaltågstation i Barkarby och en spårförbindelse till Kista. Genom vägförbättringar kring Hjulsta och genom Förbifart Stockholm förbättras även tillgängligheten till området med bil.

5. Kungens kurva-Skärholmen ligger i Stockholm och Huddinge. Skärholmen är ett av regionens stora detaljhandelscentrum och Kungens kurva är det största externhandelsområdet. E4 delar kärnan i två delar och behöver överbryggas med förbättrade interna kommunikationer. Många aktörer inom handeln vill etablera sig här men utmaningen är också att få in andra verksamheter. Tillgängligheten till och inom kärnan förbättras påtagligt genom utbyggnad av spårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg samt av Södertörnsleden och Förbifart Stockholm.

6. Flemingsberg ligger till större delen inom Huddinge och till en mindre del i Botkyrka. Ett fåtal stora offentliga arbetsplatser med inriktning på sjukvård, högre utbildning, forskning (bioteknik och medicinsk teknik) och rättsväsen dominerar, medan detaljhandeln är svagt utvecklad. Utvecklingspotentialen är stor och det finns mycket mark att bebygga och förtäta, men det krävs betydande investeringar i gator och annan infrastruktur. Tillgängligheten till området kan förbättras genom en utbyggnad av spårväg från Älvsjö till Flemingsberg samt genom en utbyggnad av Södertörnsleden, länsväg 226 och Förbifart Stockholm.

7. Haninge centrum är kommuncentrum och ligger helt inom Haninge kommun. Offentlig sektor dominerar bland de sysselsatta. Kärnan utgör ett relativt väl sammanhållet område väster om riksväg 73. Norr om kärnan finns ett större externhandelsområde i Länna i Huddinge. Ny stadsmässig bebyggelse är planerad som kommer att sammanlänka stationsområdet med bussterminal med kommuncentrum. I norra delen av kärnan planeras för nya bostäder och en ny pendeltågstation i Vega. Med Södertörnsleden förbättras den regionala tillgängligheten med bil och buss väsentligt.

8. Södertälje är kommuncentrum och ligger helt inom Södertälje kommun. Den historiska stadskärnan har höga stadskvaliteter i kontakt med Södertälje kanal. Öster om kärnan finns ett större externhandelscentrum. Näringslivet domineras av två stora företag, Astra Zeneca och Scania. Kärnan är väl sammanlänkad med Europavägnätet, men området är långsträckt och dåligt sammanhållet samt splittrat av stora vägar, järnvägar och industriområden. Ambitionen är att knyta samman den historiska stadskärnan med Södertälje syd. Den spårbundna trafiken kommer att ge en bättre tillgänglighet med nya dubbelspår och den framtida Ostlänken.

9. Arlanda-Märsta ligger helt i Sigtuna kommun. Arlanda flygplats är en dominerande arbetsplats. Arlanda stad är ett verksamhetsområde med inslag av externhandel. Läget mitt emellan Uppsala och Stockholm ger området bra storregional tillgänglighet. Kärnan utgör ett glest, funktions-separerat och svagt sammanhållet område. På grund av flygbuller är möjligheterna små för en mer blandad stadsbebyggelse vid Arlanda. Det finns dock en potential för verksamheter som kan dra nytta av närheten till flygplatsen. Planer finns på att binda ihop Arlanda flygplats, Arlanda stad och Märsta tätort till en mer sammanhängande struktur. Tillgängligheten till Arlanda med kollektivtrafik förbättras genom en utökad trafikering och med bil genom utbyggnad av E4.