Planeringsläget för flygplatser i Stockholmsregionen

Kartan visar befintliga flygplatser för trafikflyg och allmänflyg, och eventuella lägen för allmänflygplatser och baser för helikopterverksamhet.

Utveckla förbindelser inom och utom landet

Flyget har en avgörande betydelse för regionens internationella tillgänglighet och Arlandas roll som internationellt flygplatsnav är central för regionens och landets utveckling. För den internationella tillgängligheten spelar även andra trafikflygplatser i östra Mellansverige, framförallt Skavsta, en viktig roll. Allmänflyget har som en del i det samlade transportsystemet också en betydelse för regionens nationella och internationella tillgänglighet.

Trafikflygplatser

Arlanda flygplats Behov av ytterligare rullbanekapacitet kan uppstå under senare delen av 2030-talet. Beredskap för en fjärde rullbana på Arlanda omfattas av riksintresset Arlanda flygplats. Processen för en ny miljöprövning av Arlanda flygplats har inletts och en ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken ska lämnas in till miljödomstolen före utgången av år 2010.

Bromma flygplats Staten och Stockholms stad träffade 2007 ett nytt avtal för Bromma flygplats som reglerar den från 2012 till 2038 förlängda markupplåtelsen för flygplatsändamål. I avtalet anges att verksamheten på Bromma i huvudsak ska inriktas på att stödja näringslivets utveckling genom att dels vara en flygplats för reguljär flygtrafik till och från Stockholm, dels en flygplats för affärsflyget. Bromma flygplats bör behållas som länets andra flygplats med betydelse främst för affärsflyget.

Trafikflygplatser utanför länet

Skavsta flygplats Skavsta flygplats har haft en stark utveckling under senare år med en profilering som flygplats för lågkostnadsflyg. Skavsta utgör ett värdefullt komplement till Arlanda för regionens internationella tillgänglighet. Utbyggnad av Ostlänken kommer att förbättra Skavstas tillgänglighet.
Västerås flygplats Västerås flygplats ingår i det storregionala flygplatssystemet men har en begränsad roll.
Ärna, Uppsala Planer finns på att utveckla f d F16/F20 som trafikflygplats för civil luftfart.

Allmänflygplatser

Det råder stor brist på flygfältskapacitet för allmänflyget i regionen. Befintliga flygfält behöver utnyttjas effektivare och ytterligare flygplatskapacitet behövs. En särskild förhandlingsman har på uppdrag av Regionplanenämnden, Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till åtgärder för att långsiktigt tillgodose allmänflygets behov av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen. Förslaget innebär att kommunerna i länet och eventuellt också Stockholms läns landsting bildar ett regionalt flygplatsbolag för finansiering och samordning. Ett läge bör reserveras såväl i den norra som i den södra länsdelen. De alternativ som i första hand föreslås prövas för en sådan markreservation är Bro och Rockelsta/Gillinge samt Krummeltorp och Ormsta.

Helikopterflygplatser för landstinget och polisen

Den planerade helikopterflygplatsen i Myttinge på norra Värmdö har försenats på grund av överklagad detaljplan. En översyn av hur helikopterverksamheten ska hanteras på kort och lång sikt pågår. Alternativ som prövas är Bromma flygplats och Berga AMF1.