En tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden

Inriktningen är att skapa en sammanhängande och upplevelserik stadsbygd med blandning av olika funktioner och miljöer, samtidigt som parker och grönområden utvecklas. Parker och bostadsnära grönområden är viktiga delar i den urbana miljön och de gröna kilarna bör utvecklas så att de kompletterar stadens grönska.

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom eller i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen. Då kan man minimera intrånget i gröna kilar och behålla en god tillgång till tätortsnära natur.