En sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet

I Stockholmsregionen finns stora sammanhängande, tätortsnära grönområden med tysta partier. Den växande regionen behöver samtidigt ett fungerande transportsystem med tvärförbindelser som kan binda samman regionens arbets- och bostadsmarknad. Det behövs nya tvärförbindelser som stödjer utvecklingen i de yttre regionala stadskärnorna och förbättrar tillgängligheten till regionens flygplatser och hamnar. Ett tydligt och starkt skydd behövs för att undvika intrång i den sammanhängande grönstrukturen till följd av nya tvärförbindelser.

Med passager och en god utformning kan påverkan på grönstrukturen minimeras och rekreationsområden göras mer tillgängliga. Svaga partier i de gröna kilarna bör stärkas. En del av regionens attraktivitet bygger på ett effektivt transportsystem och en tillgänglig identitetsskapande grönstruktur som får förbli attraktiv.