En sammanhållen och vidgad region

Strategiska investeringar i transportsystemet ska tillgodose resbehovet i en växande funktionell region. Kapaciteten ska öka över Saltsjö-Mälarsnittet på både vägar och spår liksom i förbindelserna mot omgivande län. Nya tvärförbindelser ska koppla samman de regionala stadskärnorna.

Åtgärderna ger regionen en sammanhållen bostads- och arbetsmarknad och ökar den funktionella arbetsmarknadens storlek. En sammanhållen och vidgad region tar bättre tillvara hela regionens potential, vilket ger ökad tillväxt och välstånd.