En robust vattenmiljö i en växande region

Dricksvattenresurserna och de naturliga ekosystemen måste värnas. Samtidigt ska boende och turister även i fortsättningen kunna använda vattnet i regionen för rekreation. Den växande befolkningen skapar en stor efterfrågan både på vattnet som resurs och på vattennära miljöer. De regionala vattentäkterna ska skyddas. Man behöver ta hänsyn till såväl grundvattenförekomster som till sjöar, liksom till deras tillrinnings-områden.

Allmänheten ska även i fortsättningen ha god tillgång till stränder. Där det behövs ska tillgången stärkas, särskilt kring Mälaren och i kust- och skärgårdsområdet. Ny bebyggelse bör anknyta till befintliga samhällen eller redan bebyggda områden. Då skyddas det vattennära natur- och kulturlandskapet och det går att använda befintlig infrastruktur.

Vattenmiljöerna i Stockholmregionen är viktiga för dricksvattenförsörjningen, men de har också avgörande betydelse för regionens identitet och attraktivitet.