En resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik

Bebyggelsestrukturen bör utvecklas till täta stads-miljöer i lägen som är
tillgängliga med kollektivtrafik. Där kan även andra tekniska försörjningssystem
göras effektiva och robusta. Bebyggelsen bör i första hand utvecklas inom eller
i direkt anslutning till befintlig stadsbygd. Kollektivtrafiken bör samspela med
bebyggelseutvecklingen och inriktas på att vara konkurrenskraftig såväl för
arbetsresor och resor till utbildning som för andra viktiga ärenden. En
resurs-effektiv bebyggelsestruktur och konkurrenskraftig kollektivtrafik stödjer
en stadsmässig utveckling och bidrar till att motverka en utspridning av
bebyggelsen.