Övergripande rumslig inriktning för Stockholms län

Åtagandena och den föreslagna rumsliga inriktningen för Stockholms län fram mot 2030 ska sammantaget bidra till att vi uppnår visionen för Stockholmsregionen. Efterföljande beslut i policy- och planeringsfrågor ska leda utvecklingen i den riktningen. Plankartan redovisar översiktliga regionala prioriteringar mellan olika markanspråk som underlag för kommande avvägningar i planering och beslut hos olika aktörer.

Den förväntade stora befolkningsökningen ställer krav på genomtänkta avvägningar för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas. Den föreslagna rumsliga inriktningen stödjer vision, mål och strategier och bygger på följande planeringsprinciper:

  • en sammanhållen och vidgad region. Läs mer
  • en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik. Läs mer
  • en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden. Läs mer
  • en sammanhängande grönstruktur och tvär-förbindelser i transportsystemet. Läs mer
  • en robust vattenmiljö i en växande region. Läs mer