TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Övergripande rumslig inriktning för Stockholms län

Åtagandena och den föreslagna rumsliga inriktningen för Stockholms län fram mot 2030 ska sammantaget bidra till att vi uppnår visionen för Stockholmsregionen. Efterföljande beslut i policy- och planeringsfrågor ska leda utvecklingen i den riktningen. Plankartan redovisar översiktliga regionala prioriteringar mellan olika markanspråk som underlag för kommande avvägningar i planering och beslut hos olika aktörer.

Den förväntade stora befolkningsökningen ställer krav på genomtänkta avvägningar för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas. Den föreslagna rumsliga inriktningen stödjer vision, mål och strategier och bygger på följande planeringsprinciper:

  • en sammanhållen och vidgad region. Läs mer
  • en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik. Läs mer
  • en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden. Läs mer
  • en sammanhängande grönstruktur och tvär-förbindelser i transportsystemet. Läs mer
  • en robust vattenmiljö i en växande region. Läs mer