Grönstrukturen

1. Järvakilen Järvakilen innehåller många olika värden av hög kvalitet, bland annat i Nationalstadsparken. Kilens norra delar omfattar långa Mälarstränder, ett kulturlandskap kring Sigtuna och Håtuna som är knutet till Sveriges äldsta historia, samt ett vattenstråk mot Uppsala med höga kulturmiljö-, natur- och rekreationsvärden.

Järvakilen rymmer bestånd med äldre, stora ekar som har höga värden sett även i ett internationellt perspektiv. Kilen är därför betydelsefull som spridningssamband för ädellövskogsarter, men även för gamla barrskogar. Järvakilen har också betydelse för luftomväxling och klimatutjämning för Stockholms innersta delar. Ett förväntat exploateringstryck i utpekade regionala stadskärnor bidrar till flera ”flaskhalsar” i kilstrukturen. Flera stationer längs tunnelbanan och pendeltåget ger god tillgänglighet till kilens centrala delar. E4, spår och flera större vägar ger stora barriäreffekter.

2. Rösjökilen Rösjökilen har ett varierat utbud av upplevelsevärden, från Törnskogens ”vildmark” till Runriket i Täby och Vallentuna. Kilen omfattar många kulturhistoriska miljöer med bland annat fornlämningar och Sveriges runtätaste område. Här finns flera sjöar med rikt fågelliv, och välbesökta skridskobanor vintertid. Södra delen är viktig för tätortsnära rekreation, och har många spår och leder samt flera tysta områden. Rösjökilen är i likhet med Järvakilen en av de kilar som har störst betydelse för artrikedomen i Stockholms innersta delar. Här finns viktiga spridnings-samband för barrskogs- och ädellövskogslevande arter, bland annat med stor betydelse för Nationalstadsparkens artrikedom. E18 utgör en stor barriär.

3. Angarnkilen Angarnkilen har de mest omfattande kulturmiljöerna av länets tio kilar. Kilen bär ett långt, historiskt arv med bland annat en stor mängd runristningar, Långhundraleden till Uppsala och ett levande kulturlandskap. Angarnsjöängen är länets främsta fågellokal. Kilen innehåller flera stora, tysta områden. Tärnanområdet är ett av regionens viktigaste vildmarksområden med stora skogsområden och många små skogssjöar. Kilen innehåller två regionala vandringsleder. Roslagsbanan ger god tillgänglighet. Kilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen i Norrtälje och Rimbo. Ett förväntat exploateringstryck i bland annat Arninge bidrar till ”flaskhalsar” i kilstrukturen, med E18 som barriär.

4. Bogesundskilen Bogesundslandet har en viktig funktion för friluftslivet. Här finns stora, sammanhängande skogsområden, ett rikt kulturhistoriskt landskap samt ett flertal långa spår och leder. Kilens tysta områden ligger relativt nära Stockholms city och en lång kustremsa. Det gröna sambandet till Angarnkilen är ett svagt parti i anslutning till Arninges regionala stadskärna.

5. Nacka-Värmdö Den gröna kilen i Nacka-Värmdö ger stadens invånare ett stort utbud av upplevelser kopplade till vatten genom utsiktsplatser, badvikar, båthamnar, klippor och stränder. Vattnet, närheten till skärgården och en stor mängd fritidshus bidrar till att många besöker området under sommarhalvåret. Här finns viktiga badplatser, båthamnar, ett kulturlandskap med skärgårdsprägel och många trolska naturmiljöer. Kilen innehåller viktiga regionala spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog. I kilen finns flera flaskhalsar som beror på landskapets karaktär och ett stort bebyggelsetryck. Ett vältrafikerat bussnät ger god tillgänglighet.

6. Tyrestakilen Tyrestakilens viktigaste funktion är att en ger tillgång till Tyresta nationalpark. Tyrestas storlek, urskogskaraktär, tystnad och biologiska mångfald så nära en huvudstad, är unik i internationella sammanhang. Hällmarkstallskogens ålder och storlek ger höga naturvärden. Tyrestakilen innehåller också en lång kuststräcka. Nackareservatet och Erstaviks omgivningar ger stadens invånare god tillgång till tätortsnära natur och är ett av Stockholms mest använda friluftsområden, med bland annat välbesökta skridskoisar. I kilen finns tre friluftsgårdar, ett stort utbud av upplevelsevärden och aktiviteter, bad-platser, många spår, leder samt service. Här finns flera stora, tysta områden. Tillgängligheten via framför allt Saltsjöbanan och tunnelbanan är god. 

7. Hanvedenkilen Hanvedenkilen har en viktig funktion som rekreationsskog. Här finns stora, obrutna skogsområden i kombination med friluftsgårdar, spår, leder och service. Hanveden är ett av regionens viktigaste vildmarks- -områden, med tysta områden och ett stort inslag av vatten i form av sjöar, mossar och vattendrag. Tillgången till regionala leder är stor. Kilen rymmer även värdefulla kulturlandskap och anläggningar för friluftslivet nära tätorten. Kilen innehåller viktiga spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog och ädellövskog. Kilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen vid Nynäshamn.

8. Bornsjökilen Bornsjökilen har en mängd olika funktioner. Här finns bland annat ett sprickdalslandskap med branta förkastningsbranter, vilket ger vida utblickar, samt många sjöar och vattendrag. Mälarens stränder är långa och varierande. Kilen rymmer stora skogs- och kulturlandskap i Bornsjöns och Yngerns omgivningar som också är tysta områden, liksom rekreationsskogar och anläggningar i tätortsnära läge. Här finns viktiga spridningssamband för arter som lever i ädellövskog. Kilens läge invid och inom regionala stadskärnor ger svaga samband i flera partier. Bornsjökilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen i Nyköping, Gnesta, Mariefred och Nynäshamn.

9. Ekerökilen Ekerökilen omfattar ett småbrutet Mälarlandskap på flera olika öar. Ekerö och Munsö präglas av Uppsala-åsen. Kilen har stor tillgång på kulturhistoriska miljöer, landskap, gårdar och kyrkor. Drottningholms slott finns på Unescos världsarvslista. Lovön och Kärsön är välbesökta rekreationsområden, och många av besökarna bor centralt i regionen. Kilen innehåller mycket viktiga kärnområden och spridningssamband för ädellövskogslevande arter. Ekerökilen behöver utvecklas och preciseras på Färingsö.

10. Görvälnkilen Görvälnkilen ger regionens invånare god tillgång till stränder, strandpromenader och naturområden. De södra delarna har främst en tätortsnära funktion med god tillgänglighet med tunnelbanan. Kilens norra delar omfattar främst natur- och kulturmiljövärden i ett större, storskaligt landskap. Görvälnkilen innehåller flera svaga partier som främst har sociala funktioner, med till exempel strandpromenader. Här finns också viktiga spridningssamband för arter som lever i ädellövskog. Kilen behöver utvecklas och preciseras i riktning mot Enköping.

Områden där de gröna kilarna bör utvecklas och preciseras i linje med regionens planerade expansion, illustreras som Utvecklingen av grönstrukturen på karta 23. De utvecklade gröna kilarna bör avgränsas såväl inom en kommun som mellan kommuner och över länsgränser. Avgränsningen bör omfatta både grönstruktur och vatten.
Bland annat finns behov av utveckling och precisering av de gröna kilarna inom följande delar av länet:

  • I Nynäshamn ska väg 73 byggas ut, spår rustas upp och förslag till ny hamn tas fram. Det medför en förväntad tillväxt som även motiverar en långsiktig strategi för grönstruktur och vatten.
  • I Norrtälje och Rimbo pågår eller förväntas en stor omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Man diskuterar också utbyggnader av infrastrukturen.
  • På Ekerööarna kan man förutse en ökad efterfrågan på mark eftersom öarna ligger relativt centralt och kommer att få bättre tillgänglighet.

Mot övriga län finns bland annat utvecklingsbehov längs:

  • ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm, ett av landets mest expansiva stråk med Mälarens vattenstråk som "närnatur".
  • ABD-stråket mellan Stockholm och Sörmland.
  • ABCU-stråket längs E18.