Gröna svaga samband samt tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten

Smala partier (de flesta under 500 m) som i ett regionalt perspektiv är avgörande för att de gröna kilarna ska uppfattas och fungera som stora sammanhängande grönområden, är markerade som gröna svaga samband. De samband som är mest prioriterade i ett regionalt perspektiv visas på plankartan som Klass 1 på karta 23. Det är områden som antingen har ett strategiskt läge i anslutning till en starkt växande bebyggelse eller som genomkorsas av en befintlig eller planerad väg/järnväg med stor barriäreffekt. De svaga sambanden är strategiska partier som är viktiga att bevara och utveckla. Om sambanden byggs bort, bryts kilen upp i mindre, separata delar och kilens funktioner som sammanhängande områden går därmed förlorad.

Områden som anges vara klass 2 är av tre slag:

Många är, liksom klass 1, viktiga för kilen som helhet, är utsatta för förändringstryck i form av ny bebyggelse och infrastruktur eller utgör betydande barriärer. Dock inte i samma grad eller i lika strategiska lägen som klass 1-sambanden.

Vissa klass 2-samband har redan ett visst skydd, de är till exempel etablerade strandpromenader. De kan även utgöra sammanhållande stråk mellan olika kilar och är ofta viktiga som spridningskorridorer mellan kilarna.

Klass 3-samband är svaga partier som behöver förstärkas vid planering av ny bebyggelse/infrastruktur eller i befintlig infrastruktur. Klass 3 kan även utgöra viktiga spridningssamband över vattendrag, mellan befintlig bebyggelse, vid smala naturpassager med mera.

Gröna stationer är stationer eller bussterminaler för kollektivtrafik som pekas ut på plankartan och som ligger högst 300-500 meter från en grön kil. Det längre avståndet kan accepteras om det går att nå en grön kil via ett tydligt samband i den lokala grönstrukturen, till exempel parker, stråk och naturområden.

Bryggor med kollektivtrafik är bryggor där man idag kan komma ut till kust och skärgård med kollektivtrafik på land eller vatten. Bryggorna ligger främst på fastlandet. Regionala vandringsleder är markerade leder som är av regional betydelse för att de är långa eller för att de löper över flera kommungränser. Regionala strandstråk är strandpromenader eller promenadvägar med strandkontakt, som är lättillgängliga, väl etablerade och underhållna. Ett regionalt strandstråk bör ha en längd på minst några kilometer.